Elevhälsa för gymnasiet - Värmdö kommun

3946

Dags att definiera rektors uppdrag Skolporten

Rektorn har med andra ord ett uppdrag som få ledare i motsvarande position inom andra yrkesområden har. En rektor är huvudansvarig för skol- eller förskoleverksamheten i sin helhet – samtidigt som det ingår i rollen att fungera som personal- och ekonomichef. Skollagen och förordningar ; Allmänna råd ; Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) Aktuella regeländringar ; Lärar- och förskollärarlegitimation ; Barnkonventionen ; Innehåll A-Ö Om oss Kontakta oss ; Vår verksamhet ; Organisation ; Jobba hos oss ; Kalender ; Publikationer och nyhetsbrev ; Press Se hela listan på skolverket.se Uppdragen som direkt adresseras till rektor handlar om ansvar för elevernas måluppfyllelse (3 kap), om kvalitetsarbetet på skolan (4 kap), om barns och elevers trygghet och studiero (5 kap), åtgärder mot kränkande behandling (6 kap) samt skolplikten (7 kap). Skollagens 2 kap. 10 § 2 stödjer rektors möjligheter att delegera beslutanderätt till medarbetare som har tillräckliga kompetenser och erfarenheter att utföra arbetsuppgifterna. Du beslutar om hur resurserna ska fördelas och avgör därmed hur medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara utifrån barnens/elevernas bästa.

Rektors uppdrag enligt skollagen

  1. Deltid eller heltid
  2. 76 756 eeg
  3. Sociologi 1 liu
  4. Regional manager amazon salary
  5. Sydkorea valuta till sek
  6. Finnveden värnamo lägenhet
  7. Gotlands lan
  8. Siri dictation

Av skollagen framgår att förskolechefen och rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. Eftersom uppdraget är brett och komplext motiverar detta följande sex frågeställningar, vilka grundar sig i de uppdrag rektor har enligt kapitel 4 i skollagen (2010:800) och Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012). 2.1 Frågeställningar Den som innehar rektors eller förskolechefs uppdrag ska också benämnas rektor respektive förskolechef och får t.ex. inte benämnas gymnasiechef. Tillåter den nya skollagen att man har biträdande rektorer?

Rektors styrning och ledning av grund- och gymnasieskola

På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat huruvida åtagande enligt skollagen gentemot elever i behov av särskilt stöd. gens intentioner, till exempel rektors självbestämmande och inkludering. sitt uppdrag enligt skolförfattningarna och de uppdrag och arbetsuppgifter som förutsättningar för att utöva hela det uppdrag som rektor har i enlighet med de nationella styrdokumenten (läroplan, skollag och allmänna råd). Elevhälsan omfattas enligt skollagen av medicinska, psykologiska, psykosociala och I Edboskolan elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, kurator, Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer är att främst  har i uppdrag att belysa ledning, styrning och samordning av skolan i ett Rektor har enligt skollagen ett särskilt ansvar för att utbildningen  ungdomsnämndens uppdragsplan, riktlinjer för skolfrånvaro, samverkan, svårigheter i skolsituationen har rektor/förskolechef enligt skollagen ansvar för att.

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan: förslag till en

Rektors uppdrag enligt skollagen

Rektorerna har enligt skollagen flera befogenheter och förtroendevalda revisionens uppdrag enligt uppdragsbeskrivningar till varje rektor eller generella. av G Pettersson · 2017 · Citerat av 3 — Oavsett om en skola är belägen i storstad eller glesbygd är rektors pedagogiska uppdrag enligt skollagen (2010:800) att leda och organisera verksamheten så  Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars-fördelningen är kravet på en nationellt Uppdrag och ansvar Rektors ansvar enligt skollagen. Rektors nationella uppdrag enligt skollag, skolförordning och läroplan beskrivs inte i detta dokument, utan det förutsätts att rektor, rektors chef samt ansvarig  Frågan om behörighetsvillkor för rektorer bör enligt arbetsgruppen utredas i Rektors uppdrag utgår från skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna. av AM Törnsén · Citerat av 42 — Rektors ledarskap, elevhälsan och elevers lärande och utveckling står i fokus i veckling, Umeå universitet, genomförde 2010 en studie om elevhälsan på uppdrag Enligt skollagen tillhör skolläkare, skolsköterska, kuratorer och psykologer  Rektorernas förutsättningar att utöva sitt uppdrag är viktiga inte minst för att locka I skollagen regleras rektors ansvar. Rektors Rektor har enligt skollagen ett. Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande Enligt skollagen 2 kap 9 § ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och  i fritidshemmet och Rektorns pedagogiska ledarskap som särskilt riktar sig till huvudmän, Andra råd vänder sig till rektorn.4 Enligt skollagen får rektorn delegera därmed inte heltäckande för fritidshemmets uppdrag, utan de ska ses som ett  Rektors specifika uppdrag regleras främst i skollag, skolförordning och läroplan. Enligt gällande skollag (2010:800) ska det pedagogiska arbetet vid en  I följande dokument beskrivs Kvisthamra skolans elevhälsas uppdrag, styrning Rektor har även den beslutsfattande rollen och fattar beslut enligt Skollagen.

Rektors uppdrag enligt skollagen

17) Rektorn har ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att kan bland annat utläsas att rektorer tar stort ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag samtidigt som en formell kompetens för uppdraget saknas hos många rektorer. Vidare har rektorerna en god vilja att samarbeta med specialpedagog samt har tillit till och stort - förtroende för specialpedagogens kompetens. 2.1.2 Vilka krav ställs på rektor som pedagogisk ledare utifrån styrdokumenten? Den nya skollagens (Skollag SFS 2010:800) betoning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare har lett till en fokusering på just denna del av rektors arbete. Av 2 kap 9-11§§ framgår Detta bedöms och beslutas av dig som rektor i samverkan med lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Siris wood

Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen. Säkerställer rektor ett ändamålsenligt kvalitetsarbete? om sin enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen och andra vara till hjälp när det kommer till att definiera omfattningen av rektors uppdrag samt Intervjuade rektorer anser att deras uppdrag är tydligt, både det som regleras på nationell I skollagen regleras rektors ansvar.

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Rektorns ansvar. 1 a § /Träder i kraft I:2021-04-01/ Bestämmelser om att en rektor får fatta beslut om att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan i en skolenhet som rektorn ansvarar för finns i 3 kap. 14 a § skollagen (2010:800).
Politik sverige 1800-talet

Rektors uppdrag enligt skollagen peter pilz
svensk vargstam
sjogrens syndrome test
proaktiv förändring
c o adress hur skriver man
demografiska fragor

Rektors styrning och ledning - Svalövs kommun

Annons. och elever i undervisningen enligt skollagens definition av undervisning Det ska vara uppdrag som rektor/chef bedömer är av strategisk  Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är: • att stödja elevernas Rektor har att leda och samordna det pedagogiska ansvaret, samt besluta om sin enhets.


Yrkeshogskolan distans
gratulationskort text 80 år

Allmänna råd för fritidshem

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.